Bilans jednostki

Strona główna

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju

ul. Grunwaldzka 33

78-320 Połczyn - Zdrój

tel. 94 36 62 093, fax 94 36 62 082

e-mail: dwd@dwd-polczyn.pl

www.dwd-polczyn.pl

 

ESP E-puap2 adresy:
Wszelką korespondencję proszę przesyłać n/w adres /ZPOPOLCZYN/SkrytkaESP

Regon: 321443890

 

Dyrektor - Krzysztof Łazarz

Wicedyrektor - Daniel Majkowski

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju jest jednostką budżetową  Powiatu Świdwińskiego, utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty.

Organem prowadzącym Zespół jest Rada Powiatu Świdwińskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju zwanym dalej "Zespołem" wchodzą :

1) Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju,

2) Bursa Szkolna w Połczynie-Zdroju,

3) Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Siedziba Zespołu znajduje się w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 33.

Podstawą prawną działania Zespołu są:

1) Uchwała Nr XXVII/149/13 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 czerwca 2013 r . w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju i nadania mu statutu,

2) Uchwała Nr XLVII Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 30 marca 2023 r. .w sprawie utworzenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

3) Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju, oraz Statuty: DWD, Bursy Szkolnej i sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

4) ustawy i rozporządzenia MEN dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych aktualnie obowiązujące.

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci i młodzieży, uwzględniając ich indywidualne zainteresowanie i potrzeby, a także stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Szczegółowe cele i zadania realizowane przez placówki tworzące Zespół określone są w statutach tych placówek.

 

Zespół prowadzi obsługę finansowo – księgową, administracyjną i gospodarczą dla Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju, oraz Bursy Szkolnej w Połczynie-Zdroju, a dyrektor Zespołu jest zarazem dyrektorem Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju i dyrektorem Bursy Szkolnej w Połczynie-Zdroju.

Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działalności statutowej z dotacji, pochodzących z dobrowolnych wpłat różnych podmiotów ( np.: rodziców uczniów, różnych innych sponsorów).

Pomieszczenia Zespołu tj.:DWD i Bursy Szkolnej mieszkalne i inne, nie wykorzystane przez wychowanków, można wykorzystywać przeznaczając je na inne cele, m.in.:

1/ zakwaterowanie studentów szkół i uczelni wyższych,

2/ zakwaterowanie pracowników oświaty,

3/ organizację we własnym zakresie lub zabezpieczenie organizacji spotkań, zjazdów, konferencji, kolonii, zimowisk, obozów sportowych, itp.,

4/ na zakwaterowania krótkotrwałe,

5/ na wynajem lub dzierżawę,

6/ użyczenie innym szkołom lub placówkom,

7/ inne.

Decyzje odnośnie działalności określonej w ust. 3 podejmuje dyrektor Zespołu. Zasady i warunki tej działalności regulują odrębne przepisy. W szczególności, dyrektor DWD opracowuje koncepcję działalności, opracowuje jej zasady i warunki w tym warunki finansowe , oraz przedstawia do akceptacji organu prowadzącego.