Strona główna

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju ul. Grunwaldzka 33 78-320 Połczyn - Zdrój tel. 94 36 62 093, fax 94 36 62 082 e-mail: dwd@dwd-polczyn.pl www.dwd-polczyn.pl ESP E-puap2 adresy: Wszelką korespondencję proszę przesyłać n/w adres /SPSwidwin/skrytkaESP Regon: 321443890 Dyrektor - Krzysztof Łazarz Wicedyrektor - Daniel Majkowski Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju jest jednostką budżetową Powiatu Świdwińskiego, utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Powiatu Świdwińskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju zwanym dalej "Zespołem" wchodzą : 1) Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju, 2) Bursa Szkolna w Połczynie-Zdroju. Siedziba Zespołu znajduje się w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 33. Podstawą prawną działania Zespołu są: 1)uchwała Nr XXVII/149/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju i nadania mu statutu, 2)ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996r Nr 67, poz. 329 z późn.zm.), 3)Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z póżn.zm.). 4)Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju, oraz Statuty DWD i Bursy Szkolnej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci i młodzieży, uwzględniając ich indywidualne zainteresowanie i potrzeby, a także stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Szczegółowe cele i zadania realizowane przez placówki tworzące Zespół określone są w statutach tych placówek. Zespół prowadzi obsługę finansowo – księgową, administracyjną i gospodarczą dla Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju, oraz Bursy Szkolnej w Połczynie-Zdroju, a dyrektor Zespołu jest zarazem dyrektorem Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju i dyrektorem Bursy Szkolnej w Połczynie-Zdroju. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działalności statutowej z dotacji, pochodzących z dobrowolnych wpłat różnych podmiotów ( np.: rodziców uczniów, różnych innych sponsorów). Pomieszczenia Zespołu tj.:DWD i Bursy Szkolnej mieszkalne i inne, nie wykorzystane przez wychowanków, można wykorzystywać przeznaczając je na inne cele, m.in.: 1/ zakwaterowanie studentów szkół i uczelni wyższych, 2/ zakwaterowanie pracowników oświaty, 3/ organizację we własnym zakresie lub zabezpieczenie organizacji spotkań, zjazdów, konferencji, kolonii, zimowisk, obozów sportowych, itp., 4/ na zakwaterowania krótkotrwałe, 5/ na wynajem lub dzierżawę, 6/ użyczenie innym szkołom lub placówkom, 7/ inne. Decyzje odnośnie działalności określonej w ust. 3 podejmuje dyrektor Zespołu. Zasady i warunki tej działalności regulują odrębne przepisy. W szczególności, dyrektor DWD opracowuje koncepcję działalności, opracowuje jej zasady i warunki w tym warunki finansowe , oraz przedstawia do akceptacji organu prowadzącego.